Asociace Comeniana vyjadřuje podporu novele školského zákona (č. 561/2004 Sb.) předkládané v těchto dnech Václavem Klausem ml., která rozporuje povinnost mateřských škol přijímat dvouleté děti i předškolní docházku povinnou od pěti let.

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem v práci s dětmi všeho věku, včetně adolescentního, a s rodinami jako celky nemůžeme souhlasit s trendem současné evropské rodinné politiky, která popírá jak naprosto zásadní potřebu dítěte mít úzkou vazbu s rodiči, tak naprosto zásadní roli rodičů ve formování osobnosti člověka.

 

Rodičovství je jedinečná kompetence, kterou nikdo nemůže nahradit, a zároveň jedinečná zodpovědnost, která nemůže být přenesena na kohokoli jiného. Stát by toto neměl rodičům brát a rodiče by se toho sami neměli vzdávat.

Apelujeme na zákonodárce, aby intenzivně hledali jiná řešení pro rodiny, které řeší otázku financí či jsou dokonce v hmotné nouzi (především zkrácené či sdílené pracovní úvazky), než je odkládání jejich dětí.

Apelujeme také na zákonodárce, aby nepřistupovali na hru, jejímž cílem je zakrýt fakt, že stát potřebuje vrátit matky co nejdříve zpět do pracovního procesu. Jednou ze zásadních věcí, ze kterých se po roce 1989 radovala česká společnost osvobozená od komunismu, bylo právě zvýšení prestiže rolí matek a otců, zrušení jeslí a možnost dlouhé rodičovské dovolené. Je děsivé, že bychom se po pár dekádách měli vrátit do téhož odosobnění rodiny a popření její klíčové role pro funkčnost i přežití společnosti.

Nakonec na zákonodárce apelujeme, aby nehledali pouhé materiální cesty ke zvýšení porodnosti, ale aby se s prozíravým pohledem do budoucna postavili proti útoku na tradiční rodinu, a naopak se snažili veřejnému mínění vštípit nepostradatelnost, nezastupitelnost rodin, rodičovské role, výchovy a pevných vzájemných vztahů - a tím dali společnosti jasný signál, že mít funkční rodinu je to nejlepší obohacení lidského života.